Stalk-Eyed Flies Inflate Eye Stalks

Stalk-eyed flies inflate their long, tube-like eye stalks.
TOP